Magna-SHOP

 

Regulamin

REGULAMIN  WARUNKÓW  SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Magna-shop.eu

§1.Warunki ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma:

                Magna Trade Łukaszewicz i Niedźwiecki Sp. J.

                ul Gersona 9, 03-307 Warszawa,

                NIP: 118-00-37-139,REGON 006473857,

 zwana dalej  Sprzedającym

2. Stroną kupującą może być przedsiębiorca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, profesjonalista i wszystkie inne podmioty nie będące konsumentami, zwane dalej Kupującym.

3.Nie sprzedajemy towarów konsumentom i w związku z tym Kupujący składając zamówienie jednocześnie potwierdza, że nie składa zamówienia jako konsument w rozumieniu Art 22[1] KC( "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.")

 4. Ceny towarów są podane w złotych polskich w kwocie netto oraz w kwocie brutto, czyli z podatkiem VAT 23%.

 5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

 6. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

 7. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Montaż i szkolenie są możliwe za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie.

8. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte rękojmią sprzedawcy i gwarancją producenta.

9. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej. W przypadku zainteresowania dostawą na inny, nie unijny rynek należy wysłać zapytanie, czy i na jakich zasadach możliwa jest dostawa.

§2. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia z podaniem wszelkich niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym tj. numer telefonu, adres e-mail.

2. Potwierdzenie zamówienia, czyli przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia, a w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień oraz płatnych przy odbiorze - także telefoniczną.
W przypadku braku kontaktu telefonicznego i mailowego  zamówienie płatne przy odbiorze nie będzie realizowane.

3. Koszty transportu zamówień na terenie Polski:

  • do 1000pln na koszt Kupującego
  • powyżej 1000pln pokrywa Sprzedający, z wyjątkiem formy "za pobraniem".

     Koszty transportu poza terenem Polski ustalane są indywidualnie

4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności powoduje utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

7. Rozładunek towaru jest w zakresie firmy spedycyjnej, a jego wniesienie do obiektu jest po stronie kupującego.

§3. Termin realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 3 dni do 21dni od momentu potwierdzenia zamówienia.

2.    W przypadku chwilowego braku towaru u producenta Kupujący jest niezwłocznie  informowany i może zrezygnować z całości lub części złożonego zamówienia albo zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.

 

§4.Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana na trzy sposoby:

1. przedpłata 100% przed wysyłką towaru, po otrzymaniu, której realizujemy dostawę

2. płatność przy dostawie ( usługa "za pobraniem" - koszt  2% wartości zamówienia brutto, wyłącznie na terenie Polski).

3. przelew – ustalany indywidualnie.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności finansowej Kupującego.

§5.Gwarancje

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają instrukcję obsługi i gwarancję, której potwierdzeniem jest karta gwarancyjna i faktura VAT

2. Sprzedający udziela  gwarancji na sprawne działanie urządzenia na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży

3. W przypadku wystąpienia wady należy skontaktować się ze Sprzedającym.

4. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje montażu i konserwacji urządzeń.

5. Urządzenie zgłoszone do naprawy powinno być czyste, w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonana lub kupujący zostanie obciążony kosztami czyszczenia urządzenia.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

7. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczonego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowaniu przesyłki.

 8. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 - napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta

 - niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji

§6. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie przez odbiorcę protokołu szkody wraz z kurierem reprezentującym firmę przewozową, nie odbieranie przesyłki i bezzwłoczny kontakt ze Sprzedającym. W takim przypadku, jeśli została dokonana przedpłata, wpłacona kwota za towar zostanie zwrócona w ciągu 10 dni przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym zgodnie z danymi wskazanymi przez kupującego, chyba że nastąpią inne uzgodnienia między Stronami.

2. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem reprezentującym firmę przewozową Sprzedający może wymienić towar na nieuszkodzony, a nasza firma może dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.

3.Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na nasz magazyn a Kupujący jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

§7. Ochrona prywatności i inne prawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Rozporządzenie) informujemy, iż:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest MAGNA TRADE Łukaszewicz i Niedźwiecki Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gersona 9, 03-307 Warszawa, nr KRS 0000091543.
Dane osobowe przetwarzane są w celu

a.świadczenia usług,
b.prawidłowej realizacji zamówienia,
c.realizowania kontaktów drogą elektroniczną,
d.wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych jak wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas                określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości,
e.dochodzenia roszczeń, przez okres wynikający z przepisów kodeksu        cywilnego.

3.Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do ich przetwarzania, w zależności co nastąpi pierwsze.
4.Następujące Państwa dane są nam niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z realizacji zamówienia:

- Nazwa lub imię i nazwisko klienta,
- Adresy siedziby klienta i miejsc instalacji, montażu oraz serwisowania sprzętu,
- Adres e-mail,
- Numer telefonu,
- Numery NIP, REGON.

5.Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
6.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8.Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 pkt a, b, d oraz e jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom ani wysłane.

10. Państwa dane mogą być udostępniane firmom pocztowym i kurierskim w celu wymiany korespondencji między Państwem a nami, dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, osobom upoważnionym przez Państwa.
11.Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W sytuacjach gdy okaże się to niemożliwe Strony mogą się odwołać do sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego RP.

3. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jako poświadczenie faktu zapoznania się i akceptacji regulaminu traktuje się zaznaczenie przez Kupującego, w toku składania zamówienia rubryki „akceptuję”. Zaznaczenie rubryki „Nie akceptuję” oznacza, że zamówienie nie dochodzi do skutku.

Ładowanie...